Volební program

Co chceme v představenstvu Komory prosazovat:

Moderní Komoru

Malou, efektivní, pružnou a přívětivou Komoru dovnitř i navenek.

On-line hlasování na sněmu 2025

Advokátní sněm v roce 2025 s možností volit orgány Komory i on-line.

Transparentní hospodaření

On-line rozklikávací položkový rozpočet Komory.

Personální audit

Personální audit administrativy Komory a snížení výdajů na její zaměstnance.

Výběrová řízení

Obsazování míst v administrativě Komory na základě výběrových řízení.

Digitalizaci

Převod co největšího množství agend Komory do on-line platforem. Uživatelsky jednoduchý a přívětivý intranet, kde si advokáti i koncipienti s Komorou on-line vyřídí všechnu administrativu.

Modernizaci knihovny

Přeměnu knihovny Komory v moderní informační středisko.

Revizi stavovských předpisů

Ponechat jen ty skutečně nezbytné.

Kontakt s advokáty v regionech

Představenstvo by během svého funkčního období mělo navštívit obvody všech osmi krajských soudů a setkat se s regionálními advokáty.

Přehodnocení koncipientských úvazků

Možnost zkrácených pracovních úvazků pro advokátní koncipientky a koncipienty na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Změnu mediální politiky

Otevřenou, vlídnou a proaktivní Komoru vůči novinářům. Pravidelně vyhodnocovanou a aktualizovanou krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou mediální koncepci.

Aktivnější Komoru

Častější vystupování Komory na ochranu právního státu a při porušování práv jiných samospráv, např. těch akademických.

Aktivnější spolupráci s advokáty zákonodárci

Otevřenou, častější a užší spolupráci s advokáty zvolenými do Sněmovny i Senátu bez ohledu na jejich politický dres.

Chceme Komoru

s otevřeným hospodařením,
s otevřenou komunikací dovnitř i navenek
a otevřenou potřebám advokátů a moderním trendům.

Naši kandidáti

Petr Němec

Petr Němec

advokát a zapsaný mediátor

„Advokátní komora má být orgán, o kterém "nepotřebuji slyšet", ale chci, ať prosazuje zájmy advokátů…"

„Advokátní komoru chápu ve dvou rovinách. Na jedné straně to je samosprávný orgán, o kterém chci jako advokát co nejméně slyšet. Na druhé straně je Komora subjekt, který musí umět prosazovat zájmy advokátů v oblasti výkonu advokacie a odměňování. Zde musí jít Komora naopak vidět. Jde totiž většinou o zájmy, které lze prosadit či bránit jen přes zákonodárce a moc výkonnou. Jde o politiku.

Komoru dosud reprezentovali velmi úspěšní advokáti, jak na poli práva tak i byznysu. Tyto úspěchy, které mohu kolegům jen závidět, však komplikují možnosti prosadit naše zájmy u politiků. Je obtížné mluvit o zvyšování odměn advokátů, když jste spojováni s vymáháním bagatelních pohledávek, rozhodčím řízením a přemrštěnými odměnami. Takové vedení Komory snižuje naše šance prosadit změny, které potřebujeme, protože politici se budou bát reakce voličů. Není to chyba vedení Komory a daných advokátů, ale je to prostě tak.

Jako advokát, který má mediální zkušenosti a je označován za „advokáta chudých“, mohu téma odměňování advokátů mnohem lépe prezentovat. Ukazuji, že otázka náhrady nákladů řízení není jen otázkou několika málo velkých věřitelů a hrstky advokátů, ale jde o téma všech advokátů a obrovského množství malých klientů, kterým se bez adekvátní náhrady nákladů řízení nedostane právní pomoci.

Jako advokáti nebudeme veřejností nikdy milováni a vždy budeme námětem vtipů, ale můžeme veřejný obraz naší profese zlepšit, učinit jej více objektivním. Tak můžeme umožnit politikům zvýšit advokátní tarif, který se 15 let neměnil.

Toto chci pomoci prosadit a proto chci poskytnout Komoře a všem advokátům a advokátkám své jméno a čas.

Záměry prosazované Otevřenou advokacií jsou mi blízké a doufám, že dostaneme možnost je prosazovat. Osobně se chci krom tématu odměňování advokátů specializovat i na reformu knihoven České advokátní komory, když dané považuji za přežitek, který je dostupný jen v Praze a Brně, a stejně není využíván. Chci navázat spolupráci s knihovnami právnických fakult. Advokátům se tak může dostat většího zdroje informací na vícero místech a Komora ještě ušetří.

Věřím, že se nám s kolegy a kolegyněmi z Otevřené advokacie podaří naše záměry prosadit, když každý z nás může Komoře přinést něco jiného, ale cíl máme stejný. Lepší a otevřenější Komoru, která bude advokátům a advokátkám usnadňovat jejich práci. Ať z pozice samosprávného orgánu, tak i na poli legislativy.“

Adéla Šípová

Adéla Šípová

advokátka, senátorka

„Advokátní komora potřebuje zamyšlení, dlouhodobou strategii a obrodu…"

Advokátní komora potřebuje zamyšlení, dlouhodobou strategii a obrodu. Chci Komoru, která bude uživatelsky přívětivější jak pro advokátky a advokáty, tak pro koncipientky a koncipienty. To samozřejmě předpokládá rozšíření on-line komunikačních možností a veřejně dostupné informace o hospodaření Komory bez nutnosti ji „stošestkovat“. Tzv. rozklikávací rozpočet se v moderní společnosti stává standardem. Skutečně otevřená a transparentní Komora totiž vzbudí důvěru svých advokátů.“

Markéta Selucká

Markéta Selucká

advokátka, profesorka občanského práva, emeritní děkanka Právnické fakulty MU

„Podpořím změny, aby Advokátní omora fungovala jako v 21. století…"

„Jako bývalá děkanka brněnské právnické fakulty si přeji, aby Komora, jež je rovněž samosprávnou korporací, aktivněji vystupovala proti porušování práv jiných samospráv. Například samospráv vysokých škol, jejichž docenty prezident republiky odmítá jmenovat profesory. Komora musí být veřejnou autoritou bránící právní stát.“

Tomáš Nahodil

Tomáš Nahodil

advokát, bývalý novinář

„Pokud média o advokátních tématech neinformují, není to jejich vina…"

„Pokud média o advokátních tématech neinformují, není to jejich vina. Buď jim nepřijdou zajímavá, anebo jim je Komora podává příliš složitě.

Komora potřebuje průběžně aktualizovanou krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou mediální koncepci. V informování musí být otevřenější a vstřícnější, a to jak dovnitř k advokátům, tak navenek vůči novinářům. Zanedbávanou platformou je Facebook, na němž je komunikace rychlejší a obousměrná.

Představenstvo by mělo během svého čtyřletého mandátu také více vyjíždět do regionů za advokáty. Za čtyři roky, tj. co půl roku, by stihlo navštívit sídelní města všech osmi krajských soudů a společně s místními advokáty se v nich setkat s předsedy krajských soudů, vedoucími krajskými státními zástupci, představiteli regionální notářské komory, hejtmany i starosty a tím vším budovat a posilovat vztahy advokacie s justicí a samosprávou. Odbor vnějších vztahů Komory by pro regionální média, jejichž úloha je odlišná od těch celostátních, pro tyto příležitosti připravoval série osvětových článků a rozhovorů.“

Toto jsou mé priority:

 • Komora je tu pro advokáty, nikoli advokáti pro ni
 • možnost volit orgány Komory i on-line
 • on-line rozklikávací položkový rozpočet Komory
 • transparentní odměňování funkcionářů Komory
 • digitalizace matriky Komory, tj. on-line
  • koncipientské deníky
  • výkazy účasti koncipientů na školeních
  • přihlášky k advokátním zkouškám
 • zřízení platební brány pro úhradu všech poplatků Komoře
 • digitalizace historického archivu Komory a jeho on-line zpřístupnění
 • zrušení poplatku za vydání ověřovací knihy
 • výjezdy představenstva do regionů
 • aktivní umísťování advokátních témat do celostátních i regionálních médií
 • otevření úvodníku Bulletinu advokacie všem advokátům
 • rozšíření prostoru v Bulletinu advokacie pro informace a zprávy na úkor inzerce
 • vydávat Bulletin advokacie na recyklovatelném papíře
 • aktivně Sněmovně za Komoru navrhovat kandidáty do rad ČT, ČRo a ČTK
 • dojednání bezplatného odběru nových publikací právnických vydavatelství pro knihovnu Komory
 • písemnou část advokátních zkoušek psát na počítačích s ASPI namísto ručně s knihami komentářů a vzorů
 • zvýšení advokátního tarifu o inflaci
 • aktivní prosazování sjednocení rozkolísané vkladové praxe katastrálních úřadů
 • podpora on-line soudních jednání
Jana Krouman

Jana Krouman

advokátka

„Chci se zasadit, aby Komora byla garantem kvality vzdělání…"

„Chci se zasadit, aby Komora byla garantem kvality jak povinného vzdělávání koncipientů, tak celoživotního vzdělávání advokátů. Mám za to, že on-line semináře by měly být standardem, zejména pokud jde o získávání faktických znalostí. Nicméně advokáti by se měli rozvíjet i v soft skills (v komunikaci, psychologii apod.), přičemž takový druh seminářů by měl zůstat prezenční. Nepochybně by mělo vzdělávání zahrnovat alespoň základní znalosti z problematiky daňové a ekonomické. Na trhu existuje řada vzdělávacích institucí, ale pro advokáty a koncipienty by mělo být vzdělávání od Komory první volbou. Avšak tomu tak bude jen v případě, že bude kladen důraz na kvalitu, a nikoli na sbírání kreditů (další vzdělávání advokátů) nebo vyplnění kolonek v papírových (!) průkazech koncipientů. Nepochybuji o tom, že tímto lze přispět k profesionalitě a vysoké odbornosti poskytovaných právních služeb každého z nás.

Jako další významnou a opomíjenou roli Komory vnímám prezentaci advokacie jako pomáhající profese. Ať už jde o projekt Advokáti do škol, Děti bez dluhů, Beztrestu, Exekutor má smůlu nebo Právo v roušce… O těchto aktivitách svých kolegů mnohdy nevědí ani advokáti mezi sebou a není o nich dostatečně informována ani veřejnost. Přitom systematická medializace by dobrý obraz advokacie nepochybně podpořila.“

Alena Kojzarová

Alena Kojzarová

advokátka

„Advokátní komora potřebuje skutečně pracovat pro advokáty a advokátky…"

„Advokátní komora potřebuje skutečně pracovat pro advokáty a advokátky. Když se podíváme do evropských zemí, můžeme se inspirovat tím, co vše Komora může a měla by pro své členy dělat. Potřebujeme Komoru, která skutečně pracuje pro tisíce svých členů a reflektuje na jejich praktické problémy, pomáhá jim tam, kde má a kde je to potřeba a bojuje za své členy, aby pro svou práci měli slušné a důstojné podmínky.

Potřebujeme Komoru pro 21. století, která díky on-line prostředí umožní i advokátům mimo Prahu využívat možnosti se vzdělávat, používat draze pořízené zdroje informací a především podílet na rozhodování o důležitých věcech.

Komoru, která bude na půdě parlamentu a ministerstva spravedlnosti prosazovat zájmy svých členů. Komoru, která bude brát v úvahu to, že mezi advokáty jsou rodiče dětí, důchodci i osoby se zdravotními omezeními atd. Která zlepší mínění veřejnosti o advokátech. A která se nebojí ozvat, když dochází k porušování Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

Nemusíme vynalézat kolo. Stačí se podívat do světa a zjistit, jak mohou věci fungovat. Například že skutečně můžeme mít on-line hlasování o důležitých věcech (jako advokáti v Mnichově), že můžeme mít k dispozici tzv. „neveřejné“ informace on-line přes registrovaný vstup na neveřejnou část webu (jako na Slovensku), že můžeme podporovat mladé advokáty a advokáty rodiče (jako v Anglii a Walesu), že můžeme proti vinklaření bojovat i tak, že veřejnost budeme vzdělávat a vysvětlovat, kdy lidem může advokát pomoci (jako to dělá notářská komora), že můžeme mít Komoru, která se stará i o náš wellbeing - o naše (nejen) dušení zdraví (jako třeba Skotská komora).“

Kontakt pro média

Načítám
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!