Blog main image

Proč se web za půl milionu soutěží, ale třicetiletý pronájem za téměř čtvrt miliardy nikoli?

Nevím. Kdybych to věděl, tak bych si tuhle otázku nekladl …

Jak známo, uzavřela advokátní komora loni v květnu pro své potřeby novou smlouvu na pronájem prostor v aktuálně rekonstruovaném pražském administrativním komplexu Palác Dunaj. Nastěhovat (zpět) by se měla v příštím roce. Smlouva byla sjednána na dobu určitou třiceti let a jejím uzavřením se výslovně ruší ta dosavadní, na jejímž základě Komora prostory v Paláci Dunaj užívala od roku 2004 do loňska, než se palác na rohu Národní třídy a Voršilské ulice ocitnul v rekonstrukci.

Informaci o uzavření nájemní smlouvy za téměř čtvrt miliardy (roční nájemné bude činit 7 milionů korun bez DPH, zvyšovat se však bude každoročně o inflaci a společně s ním bude Komora vlastníku paláce platit i zálohy na služby) zveřejnily z celostátních médií loni v listopadu jako první Hospodářské noviny. Téma znovu ožilo letos v červnu díky investigativnímu zjištění Seznam Zpráv, že si Komora v této smlouvě vyjednala jen omezenou možnost, jak ji předčasně ukončit.

Protože se blíží advokátní sněm, věnovala Komora celé červencové číslo stavovského časopisu – Bulletinu advokacie – zprávě o činnosti svých orgánů (představenstva, kontrolní, kárné, odvolací kárné a zkušební komise), stejně jako svých odborů a oddělení. Došlo i na informace o hospodaření Komory. Ačkoli se Bulletin k uzavření této smlouvy zejména v úvodu výslovně vrátil, odpověď na podstatnou otázku – a sice proč byla nová jen obtížně vypověditelná třicetiletá nájemní smlouva s ročním plněním převyšujícím 7 milionů korun bez DPH uzavřena bez výběrového řízení – nepřinesl. Tak jako tuto odpověď nepřineslo loňské první ani druhé, a ani opakované letošní prohlášení, jimiž Komora na výše uvedená zjištění (cit. útoky) médií reagovala.

Nakládání s majetkem a prostředky Komory, jimiž jsou zejména příspěvky vybírané každoročně Komorou od advokátů na její činnost (aktivní advokát platí roční příspěvek 10.600 Kč, ten s pozastavenou praxí 3.800 Kč; podle letošního rozpočtu plánuje Komora na příspěvcích od advokátů vybrat bezmála 138 milionů korun, celkem letos hospodaří se 166 miliony korun – blíže viz letošní rozpočet Komory) se řídí organizačním řádem. Jde o předpis přijatý nejvyšším orgánem Komory – sněmem – na základě výslovného zákonného zmocnění dle § 43 písm. b) zákona o advokacii, tedy o předpis secundum et intra legem, určený k provedení zákona a v jeho mezích.

Podle Čl. 65 odst. 1 organizačního řádu „…rozhodnutí o nakládání s majetkem Komory podle čl. 64 v případě, kdy hodnota majetku nebo závazku Komory je vyšší než 2 000 000,- Kč, se činí na základě výsledků výběrového řízení; jedná-li se o opakující se plnění, považuje se za hodnotu majetku nebo závazku Komory součet těchto plnění za dobu jednoho kalendářního roku. Hlavním kritériem v případě prodeje majetku Komory na základě výběrového řízení je výše nabídnuté ceny…“.

Je proto legitimní se ptát – a očekávám, že tak i advokáti na blížícím se říjnovém sněmu učiní – proč Komora při hospodaření s veřejnými prostředky, jimiž příspěvky vybírané od advokátů na základě § 30 odst. 1 zákona o advokacii nepochybně jsou, letos v dubnu s péčí řádného hospodáře vypsala výběrové řízení na svůj nový web v hodnotě půl milionu, zatímco na třicetiletý jen obtížně vypověditelný pronájem v částce téměř pět set krát vyšší, blížící se v souhrnu čtvrt miliardě a ročně bez DPH třikrát a s DPH čtyřikrát převyšující limit dvou milionů podle Čl. 65 odst. 1 organizačního řádu Komory, nikoli.